Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN – ETABLISSEMENTEN STEVENS & CO NV

Artikel 1                     Toepassingsgebied en algemene bepalingen

1.1.             Onverminderd de toepassing van eventuele bijzondere voorwaarden die zijn opgenomen in een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op iedere aanbieding, offerte of overeenkomst tussen ETABLISSEMENTEN STEVENS & CO NV, met maatschappelijke zetel te Frankrijklei 98 (bus 404), 2000 Antwerpen, België, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0405.801.082 (hierna de “Verkoper”) en de koper (hierna samen “de Partijen”). Ingeval van tegenstrijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en enige afzonderlijke schriftelijke overeenkomst tussen de Partijen, gelden de uitdrukkelijke bepalingen van de afzonderlijke schriftelijke overeenkomst.

1.2.             Deze algemene voorwaarden primeren op de gebeurlijke (inkoop)voorwaarden van de koper, zelfs wanneer de Verkoper de toepassing van deze inkoopvoorwaarden niet uitdrukkelijk heeft afgewezen.

1.3.             Indien enige bepaling (of deel daarvan) van deze algemene voorwaarden onafdwingbaar of strijdig met een bepaling van dwingend recht zou zijn, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden niet beïnvloeden en evenmin de geldigheid en afdwingbaarheid van dat deel van de desbetreffende bepaling dat niet onafdwingbaar of strijdig is met een bepaling van dwingend recht. In een dergelijk geval zullen de Partijen te goeder trouw onderhandelen om de onafdwingbare of strijdige bepaling te vervangen door een afdwingbare en rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

1.4.             Indien de Verkoper zich niet beroept op een bepaling van deze algemene voorwaarden, hoewel de voorwaarden hiervoor vervuld zijn, dan houdt deze houding geen verzaking in van de rechten die de Verkoper uit hoofde van deze bepaling van de algemene voorwaarden jegens de koper kan laten gelden.

1.5.             Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen worden schriftelijke kennisgevingen van welke aard ook, met inbegrip van onder meer bestellingen en orderbevestigingen, als volgt geacht ontvangen te zijn:

 • Per aangetekende brief met ontvangstbevestiging: op het ogenblik van de daadwerkelijke ontvangst;
 • Per aangetekende brief: drie kalenderdagen na de poststempel;
 • Per e-mail/gewone brief/fax: op het ogenblik dat de ontvangst ervan wordt bevestigd;
 • Op elektronische wijze via de webshop: op het ogenblik dat de ontvangst ervan wordt bevestigd;
 • Per koerier: op het ogenblik van de daadwerkelijke ontvangst.

1.6.             In deze algemene voorwaarden worden de termijnen als volgt berekend:

 • De termijn wordt gerekend van middernacht tot middernacht. Hij wordt gerekend vanaf de dag na die van de akte of van de gebeurtenis welke hem doet ingaan, en omvat alle dagen, ook de zaterdag, de zondag en de wettelijke feestdagen;
 • De vervaldag is in de termijn inbegrepen. Is die dag echter een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag, dan wordt de vervaldag verplaatst op de eerstvolgende werkdag; en
 • Een in maanden of jaren bepaalde termijn wordt gerekend van de zoveelste tot de dag vóór de zoveelste.

1.7.             Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn dagen kalenderdagen. Werkdagen zijn alle dagen van de week, met uitzondering van een zaterdag, zondag en de wettelijke feestdagen.

1.8.             Een verwijzing naar een artikel of subartikel is een verwijzing naar een artikel of subartikel van deze algemene voorwaarden.

Artikel 2                     Aanvaarding van algemene voorwaarden

2.1.             De koper verklaart voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en deze integraal te hebben aanvaard. De koper wordt geacht deze algemene voorwaarden te hebben aanvaard door het plaatsen van een bestelling, het indienen van een aanvraag tot bestelling via de webshop van de Verkoper of het aanvragen van een offerte.

Artikel 3                     Totstandkoming van verkoopovereenkomst

3.1.             De offertes en alle aanbiedingen, opgesteld door de Verkoper zijn steeds vrijblijvend en binden de Verkoper als dusdanig niet.

3.2.             Bestellingen van de koper verbinden de Verkoper evenmin. Bestellingen verbinden de Verkoper slechts, en een overeenkomst tussen de koper en de Verkoper komt dus pas tot stand, wanneer de bestelling uitdrukkelijk wordt aanvaard door de Verkoper. In geval een aanvraag tot bestelling wordt ingediend via de webshop van de Verkoper, zal de overeenkomst slechts tot stand komen van zodra de Verkoper deze aanvraag tot bestelling heeft bevestigd en aanvaard per e-mail.

3.3.             Het is de Verkoper toegelaten bestellingen te weigeren, zonder hiertoe enige reden te moeten aangeven. Een bestelling wordt in alle geval geacht niet te zijn aanvaard wanneer de Verkoper niet binnen een termijn van acht (8) dagen na ontvangst ervan deze bestelling per aangetekende brief, fax of e-mail heeft bevestigd aan de koper.

3.4.             Elke overeenkomst wordt geacht te zijn gesloten, na aanvaarding, op de plaats van de maatschappelijke zetel van de Verkoper.

3.5.             Indien de koper zijn bestelling intrekt na aanvaarding ervan door de Verkoper, is de koper in ieder geval aan de Verkoper een schadevergoeding verschuldigd die forfaitair wordt begroot op vijftien (15) procent van de koopprijs, onverminderd het recht van de Verkoper om de uitvoering van de overeenkomst te eisen en/of haar recht op een schadevergoeding voor de door haar werkelijk geleden schade.

3.6.             De verkoper is een groothandel voor professionelen. Door het plaatsen van een bestelling en door aanvaarding van deze algemene voorwaarden bevestigt en erkent de koper dat hij voor professionele doeleinden handelt en de bestelling aldus als onderneming plaatst. Indien de Verkoper op enig ogenblik vaststelt of aanwijzingen heeft dat de koper kwalificeert als een consument in de zin van art. I.1, 2° van het Wetboek van Economisch Recht (WER), zal de Verkoper gerechtigd zijn om de verkoopovereenkomst als ontbonden te beschouwen, zonder enige (schade)vergoeding aan de koper verschuldigd te zijn. De koper erkent en aanvaardt dat zijn/haar hoedanigheid van onderneming in de zin van art. I.1, 1° WER een essentiële voorwaarde voor de Verkoper is.

Artikel 4                     Levering van goederen

4.1.             De door de Verkoper opgegeven leveringstermijnen zijn louter indicatief en vormen geen essentieel onderdeel van de overeenkomst. Bij abnormale vertraging in de levering heeft de koper het recht om de overeenkomst per aangetekend schrijven en zonder voorafgaandelijke rechterlijke tussenkomst te ontbinden, op voorwaarde dat de Verkoper nog steeds niet heeft geleverd binnen een periode van één (1) maand nadat de Verkoper hiertoe door de koper per aangetekende brief in gebreke werd gesteld. De koper verzaakt uitdrukkelijk aan elk ander mogelijk verhaalsmiddel, in het bijzonder aan de toekenning van enige vorm van schadevergoeding.

4.2.             Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen geschiedt de levering EX WORKS (af fabriek) het magazijn waar de betrokken goederen door de Verkoper ten behoeve van de koper werden opgeslagen (Incoterms® 2010). Indien de koper uitdrukkelijk een afwijkende leveringswijze aan de Verkoper vraagt, gebeurt het transport op kosten van de koper, op wie eveneens het risico van opslag, laden, transport en lossen rust. De koper dient hierbij te zorgen voor adequate verzekering. Indien Partijen een afwijkende leveringswijze zijn overeengekomen, geldt deze afwijkende regeling slechts ten aanzien van deze individuele overeenkomst en niet tevens voor enige daaropvolgende overeenkomst tussen Partijen.

4.3.             De Verkoper zal de koper schriftelijk berichten wanneer de goederen ter beschikking staan van de koper. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zal de koper de goederen (laten) afhalen binnen één (1) maand na de ontvangst van voormeld bericht. Na het verstrijken van deze termijn heeft de Verkoper het recht om zonder voorafgaande ingebrekestelling:

 • een opslagvergoeding aan te rekenen van één (1) EURO per m³ en per dag; en
 • de goederen op te slaan op open terrein.

4.4.             Indien de koper, na het verstrijken van de in artikel 4.3 vermelde afhalingstermijn van één (1) maand, de goederen niet afhaalt binnen de veertien (14) dagen na ontvangst van een aangetekende ingebrekestelling vanwege de Verkoper hiertoe, kan laatstgenoemde de overeenkomst zonder voorafgaandelijke rechterlijke tussenkomst lastens de koper ontbinden. In dergelijke geval is de koper een schadevergoeding verschuldigd aan de Verkoper die forfaitair begroot wordt op één derde van de koopprijs, onverminderd het recht van de Verkoper op vergoeding van de door haar werkelijk geleden schade.

4.5.             De goederen zijn op de gebruikelijke wijze verpakt en in voorkomend geval gemarkeerd, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Artikel 5                     Prijs en betaling

5.1.             Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn de facturen betaalbaar in EURO binnen de dertig (30) dagen na datum vermeld op de factuur.

Bij gebreke aan betaling op de vervaldag is de koper van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van twaalf (12) procent op jaarbasis. Bovendien, en tot dekking van de invorderingskosten, is de koper tevens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van tien (10) procent van het openstaand factuurbedrag, met een minimum van honderd (100,00) euro.

5.2.             Alle belastingen, taksen en/of heffingen, van welke aard dan ook, die betrekking hebben op de geleverde goederen, met inbegrip van nieuwe belastingen, taksen en heffingen die na de totstandkoming van de overeenkomst zouden worden ingevoerd, zijn integraal ten laste van de koper.

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn de invoerrechten in strikte zin in de prijs inbegrepen. Alle andere kosten, rechten, taksen en belastingen, waaronder de btw, zijn niet in de koopprijs inbegrepen. In voorkomend geval worden deze kosten, rechten, taksen en belastingen afzonderlijk aan de koper aangerekend.

5.3.             De facturen zijn contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van de Verkoper.

5.4.             Alle kosten van inning van cheques, wisselbrieven, e.d. zijn ten laste van de koper en moeten door de koper op eerste verzoek van de Verkoper worden terugbetaald.

5.5.             De niet-betaling van een factuur of een wissel op de vervaldag heeft tot gevolg dat onmiddellijk en zonder voorafgaande ingebrekestelling

 • alle niet-vervallen schuldvorderingen op de koper integraal opeisbaar worden; en
 • alle nog niet uitgevoerde leveringen aan de koper worden opgeschort tot op het ogenblik dat alle schuldvorderingen (incl. de niet-vervallen) betaald zijn;
 • eventuele bestaande afbetalingsregelingen m.b.t. eerdere facturen of wissels komen te vervallen.

Voor de toepassing van dit artikel zal de term “koper” evenzeer verwijzen naar de eventuele dochterondernemingen en met de koper verbonden ondernemingen in de zin van het Wetboek van Vennootschappen.

5.6.             De koper verzaakt uitdrukkelijk aan zijn recht om de betaling van de bedragen die hij uit hoofde van de overeenkomst verschuldigd is, geheel of gedeeltelijk te schorsen indien de Verkoper zijn verplichtingen ten opzichte van de koper om welke reden dan ook niet nakomt, waaronder beweerde niet-conformiteit en/of verborgen gebreken.

5.7.             Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is schuldvergelijking door de koper uitgesloten.

Artikel 6                     Eigendomsoverdracht

6.1.             De eigendom van het verkochte goed zal pas worden overgedragen aan de koper op het moment van de volledige voldoening door de koper van al hetgeen als tegenprestatie voor de door de Verkoper geleverde of te leveren goederen aan de Verkoper verschuldigd is, met inbegrip van de betaling van de overeengekomen prijs, kosten, intresten en eventuele schadevergoedingen.

6.2.             Niettemin zullen de risico’s van het verlies of de vernietiging van het verkochte goed conform artikel 4.2 integraal worden gedragen door de koper vanaf het moment dat het verkochte goed aan hem werd geleverd.

6.3.             Tot het ogenblik dat de eigendom van het verkochte goed effectief aan de koper is overgedragen, is het de koper uitdrukkelijk verboden om de geleverde goederen als betaalmiddel aan te wenden, te verpanden of te bezwaren met enig ander zekerheidsrecht.

6.4.             De koper verbindt zich ertoe om de Verkoper onmiddellijk via aangetekend schrijven te verwittigen van elk beslag dat door een derde op de verkochte goederen zou zijn gelegd.

6.5.             De koper draagt een zorgplicht met betrekking tot de onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen en dient deze in perfecte staat op een daartoe geschikte en reine plaats op te slaan en te bewaren overeenkomstig de hoogste standaarden en veiligheidsvereisten die gangbaar zijn in de sector. De koper dient deze goederen tot op het moment van de eigenlijke eigendomsoverdracht bovendien te verzekeren tegen alle in de sector gebruikelijke risico’s (met inbegrip van doch niet uitsluitend bederf of enige andere vorm van verval, brand, waterschade en diefstal) en de desbetreffende verzekeringspolis op eerste verzoek ter inzage aan de Verkoper voor te leggen.

6.6.             De koper verbindt er zich toe om de Verkoper te verwittigen indien de verkochte goederen worden opgeslagen in een pand dat niet haar eigendom is en zal op verzoek van de Verkoper de identiteit van de eigenaar meedelen.

Artikel 7                     Garantie

7.1.             De Verkoper verschaft geen enkele garantie, behoudens deze uitdrukkelijk voorzien in de dwingende wetgeving ter zake.

7.2.             De koper verbindt er zich toe om de verkochte goederen bij de levering onmiddellijk in ontvangst te nemen en te (laten) onderzoeken om na te gaan of de kwaliteit en/of kwantiteit van de goederen overeenstemt met hetgeen werd overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken betreffende de geleverde goederen, evenals alle klachten met betrekking tot de conformiteit of verpakking van de goederen, dienen onverwijld en uiterlijk vierentwintig (24) uur na de levering schriftelijk aan de Verkoper te worden gemeld.

7.3.             Klachten wegens zichtbare gebreken zijn slechts geldig en worden slechts onderzocht op voorwaarde dat de verkochte goederen door de koper nog niet in gebruik werden genomen. Dergelijke klachten schorsen de betalingsverplichting in hoofde van de koper niet op.

7.4.             De aansprakelijkheid van de Verkoper voor eventuele verborgen gebreken in de door de Verkoper geleverde goederen is beperkt tot gebreken die zich manifesteren binnen zes (6) maanden na de levering van de goederen. Eventuele verborgen gebreken dienen alleszins, op straffe van verval van verhaal, onmiddellijk en uiterlijk binnen de acht (8) dagen na de ontdekking van het gebrek, per aangetekend schrijven door de koper aan de Verkoper te worden gemeld. Deze melding dient een gedetailleerde beschrijving van het gebrek te bevatten. Klachten wegens verborgen gebreken schorten de betalingsverplichting in hoofde van de klant niet op.

7.5.             Ingeval de door Verkoper geleverde goederen gebreken zouden vertonen, kan de koper uitsluitend aanspraak maken op een herstelling of vervanging van de geleverde goederen, zonder dat de koper aanspraak kan maken op enige vorm van schadevergoeding.

7.6.             Behoudens uitdrukkelijk andersluidend akkoord tussen partijen, wordt de Verkoper niet geacht kennis te hebben van of rekening gehouden te hebben met de specifieke toepassing die de klant van de gekochte goederen zal maken en kan de Verkoper hiervoor bijgevolg niet aansprakelijk worden gehouden. Enkel de koper is aansprakelijk voor het specifieke gebruik dat hij van de gekochte goederen maakt en/of de doeleinden waarvoor hij deze goederen aanwendt.

Artikel 8                     Aansprakelijkheid

8.1.             De Verkoper is niet aansprakelijk ten aanzien van de koper voor zware of opzettelijke fouten begaan door haar werknemers, medewerkers en/of vertegenwoordigers in het kader van de uitvoering van hun professionele activiteiten.

8.2.             De Verkoper is slechts aansprakelijk in geval van eigen bedrog, fraude en opzettelijke fout.

8.3.             Voor zover de Verkoper bij de uitvoering van zijn verbintenissen afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveringen van derden, kan zij niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade voortvloeiend uit een fout, met inbegrip van hun zware of opzettelijke fout, van deze derden.

8.4.             De Verkoper is niet aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) winstderving, omzetverlies, inkomstenderving, productiebeperkingen, administratie- of personeelskosten, een verhoging van de algemene kosten, verlies van cliënteel of vorderingen van derden.

8.5.             De aansprakelijkheid van Verkoper is in ieder geval in alle omstandigheden beperkt tot de koopprijs.

Artikel 9                     Makelaar

9.1.             De makelaar die in de verkoop tussen de Verkoper en de koper optreedt, wordt geacht op te treden als lasthebber van de koper. De makelaar is hoofdelijk en ondeelbaar gehouden met de koper tot naleving van de verbintenissen uit hoofde van de overeenkomst.

9.2.             De Verkoper is slechts gehouden het makelaarsloon te betalen op het ogenblik van de betaling van de koopprijs. Indien de koopprijs slechts gedeeltelijk wordt betaald, is het makelaarsloon slechts verhoudingsgewijze verschuldigd.

Artikel 10                  Toepasselijk recht & bevoegde rechtbank

10.1.         Alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn alsmede alle andere overeenkomsten die daaruit voortspruiten, worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. De toepassing van het Weens Koopverdrag van 11 april 1980 wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

10.2.         Alle geschillen tussen Partijen omtrent de overeenkomsten die aan deze algemene voorwaarden zijn onderworpen, behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen (plaats maatschappelijke zetel Verkoper).