Privacy voorwaarden

PRIVACY VOORWAARDEN WEBSHOP – ETABLISSEMENTEN STEVENS & CO NV

De bescherming van uw Persoonsgegevens is voor Etablissementen Stevens & Co NV van het allerhoogste belang. Deze privacy voorwaarden (hierna “Privacy Policy”) bevatten de details met betrekking tot de verwerking van uw Persoonsgegevens in het kader van de Webshop.

 1. Definities

Klant (ook naar verwezen als “U”)

betekent elke entiteit (en natuurlijke persoon die optreedt in diens naam) die gebruik maakt van de Webshop voor professionele doeleinden.

Persoonsgegevens

betekent alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Webshop

betekent het online verkoop platform van Etablissementen Stevens & Co NV beschikbaar via de website www.stevenshout.be en bedoeld voor de verkoop aan ondernemingen.

 1. Identiteit en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke

2.1.       Etablissementen Stevens & Co NV (hierna “Wij”) is de uitbater van deze Webshop. Etablissementen Stevens & Co NV is een Belgische onderneming met maatschappelijke zetel te Frankrijklei 98 (bus 404), 2000 Antwerpen, België en geregistreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0405.801.082. Onze contactgegevens zijn beschikbaar op onze website www.stevenshout.be/nl/contact.

2.2.       Wij kwalificeren als verwerkingsverantwoordelijke, zoals wettelijk gedefinieerd, voor wat de verwerking van Uw Persoonsgegevens met betrekking tot Uw gebruik van de Webshop betreft.

 1. Persoonsgegevens

3.1.       Wij zullen de volgende Persoonsgegevens verwerken binnen onze Webshop:

 • Naam;
 • Adres;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Ondernemingsnummer en btw-nummer.
 1. Doeleinden van de verwerking

4.1.       Wij zullen uw Persoonsgegevens verwerken voor de volgende doeleinden:

 • Aanmaken en registreren van Uw account op de Webshop;
 • Uitvoeren van onze diensten binnen het kader van de Webshop, onder meer maar niet beperkt tot de afwikkeling van het bestellingsproces, de levering van de goederen, de facturatie, etc.
 • Verzenden van direct marketing e-mails in verband met onze producten.

4.2.       Wij zullen U voorafgaandelijk informeren indien Wij van plan zijn om Uw Persoonsgegevens te verwerken voor andere doeleinden dan de doeleinden aangegeven in deze Privacy Policy.

 1. Wettelijke basis

5.1.       U gaat expliciet akkoord met de verwerking van Uw Persoonsgegevens voor de doeleinden die door ons werden aangegeven in deze Privacy Policy, door “IK GA AKKOORD” aan te vinken of door elke andere gelijkaardige oplossing die wordt geïmplementeerd. De Klant heeft het recht om zijn toestemming te allen tijde in te trekken. Deze intrekking zal geen effect hebben op de wettelijkheid van de verwerking van Persoonsgegevens, gebaseerd op de toestemming van de Klant, voorafgaand aan de intrekking van de toestemming.

5.2.       Wat de doeleinden vermeld onder artikel 4.1 van deze Privacy Policy betreft, is de verwerking van Uw Persoonsgegevens noodzakelijk om een overeenkomst tussen U en Etablissementen Stevens & Co NV uit te voeren. Bijgevolg kunnen Wij Uw Persoonsgegevens voor dit doel (nl. de uitvoering van een overeenkomst) verwerken zonder dat Wij Uw toestemming voor de verwerking hebben verkregen.

5.3.       Het versturen van commerciële berichten (direct marketing) via bijvoorbeeld e-mail of sms, is in sommige gevallen toegestaan zonder dat U Uw toestemming hiervoor heeft verleend, bijvoorbeeld omdat deze berichten gelinkt zijn aan vorige contacten met U of omdat U Uw interesse voor Onze producten heeft geuit. U mag Ons te allen tijde laten weten dat U niet langer direct marketing berichten wenst te verkrijgen (uitschrijven).

 1. Ontvangers van Persoonsgegevens

6.1.       Wij mogen Uw Persoonsgegevens doorgeven aan verbonden ondernemingen of aan derde partijen die aan Ons diensten verlenen in het kader van het voorwerp van deze Voorwaarden, zoals onder meer, maar niet beperkt tot IT-dienstverleners, website hosts, transportbedrijven, etc. Wij zullen Uw Persoonsgegevens niet doorgeven aan derde partijen voor louter commerciële doeleinden .

6.2.       Echter mogen Wij Uw Persoonsgegevens doorgeven aan derde partijen indien Wij hiertoe verplicht zijn op basis van wettelijke bepalingen of beslissingen van rechtbanken.

6.3.       In geval van gehele of gedeeltelijke reorganisatie binnen Onze organisatie mogen wij Uw Persoonsgegevens eveneens doorgeven aan (niet-)verbonden derde partijen.

 1. Doorgifte van Persoonsgegevens

7.1.       Wij zullen Uw Persoonsgegevens enkel verwerken binnen de Europese Economische Ruimte.

 1. Periode waarbinnen Wij Persoonsgegevens zullen bewaren

8.1.       Wij zullen Uw Persoonsgegevens bewaren tot dat U (i) zelf beslist om Uw account op de Webshop te verwijderen, (ii) aangeeft dat U geen direct marketing meer wenst te ontvangen, of (iii) Uw rechten op grond van artikel 9 van de Privacy Policy uitoefent. In dat geval zullen de Persoonsgegevens permanent uit Onze databank worden verwijderd of zullen Wij, naar Ons goeddunken, Uw persoonsgegevens in geanonimiseerde vorm bijhouden.

 1. Rechten

9.1.       In overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van Persoonsgegevens heeft de Klant het recht om (a) toegang tot, verbetering of verwijdering van zijn Persoonsgegevens te verzoeken, (b) de beperking van verwerking van zijn Persoonsgegevens te verzoeken of zich te verzetten tegen de verwerking van zijn Persoonsgegevens, (c) zijn Persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm te verkrijgen en (d) een klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheid (in België de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, www.privacycommission.be).

9.2.       U kunt bovengenoemde rechten uitoefenen door een verzoek te sturen naar info@stevenshout.be of via een gelijkaardige technische oplossing die op de Webshop werd geïmplementeerd.

 1. Wijzigingen aan deze Privacy Policy

10.1.    Wij houden het recht voor om deze Privacy Policy te allen tijde te wijzigen. Wij zullen iedere gewijzigde versie van deze Privacy aankondigen en Uw toestemming vragen in overeenstemming met de bepalingen van artikel 5.1 van deze Privacy Policy.

Gebruiksvoorwaarden

GEBRUIKSVOORWAARDEN WEBSHOP – ETABLISSEMENTEN STEVENS & CO NV

 1. Definities

Gebruiker (ook naar verwezen als “U”)

betekent elke entiteit (en natuurlijke persoon die optreedt in diens naam) die gebruik maakt van de Webshop voor professionele doeleinden.

Gebruiksvoorwaarden

betekent dit document die de voorwaarden voor het gebruik van de Webshop bevat.

Webshop

betekent het online verkoop platform van Etablissementen Stevens & Co NV beschikbaar via de website www.stevenshout.be en bedoeld voor de verkoop aan ondernemingen.

 1. Voorwerp

2.1.             Etablissementen Stevens & Co NV (hierna “Wij”) zijn de uitbaters van deze Webshop. Etablissementen Stevens & Co NV is een Belgische onderneming met maatschappelijke zetel te Frankrijklei 98 (bus 404), 2000 Antwerpen, België en geregistreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0405.801.082. Onze contactgegevens zijn beschikbaar op onze Webshop www.stevenshout.be/nl/contact

2.2.             Door het louter gebruik van de Webshop aanvaardt U de toepassing van deze Gebruiksvoorwaarden. Wij kunnen deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde eenzijdig wijzigen. De aanpassingen worden bekendgemaakt op de Webshop en zijn van kracht vanaf hun bekendmaking.

2.3.             Wij raden U tevens aan om onze algemene voorwaarden en onze privacy voorwaarden aandachtig te lezen. Daarin staan de voorwaarden van toepassing op iedere aanbieding, offerte of overeenkomst die tussen U en Etablissementen Stevens & Co NV tot stand komt alsook de manier waarop Wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

 1. inhoud Webshop

3.1.             De Webshop bevat informatie over onze producten. Het is mogelijk om een aanvraag tot bestellingen in te dienen via de Webshop, doch hierdoor komt geen overeenkomst tussen Ons en de Gebruiker tot stand. Enige overeenkomst inzake de aan- en verkoop van onze producten komt pas tot stand van zodra wij Uw aanvraag tot bestelling per individuele e-mail hebben bevestigd conform onze algemene voorwaarden. Indien U meer informatie wenst te bekomen over Onze producten kunt ons contacteren.

3.2.             De informatie op deze Webshop wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie dat deze informatie volledig en correct is. Wij streven ernaar om deze Webshop zo actueel mogelijk te houden. Mocht ondanks Onze inspanningen, de informatie of de inhoud van deze Webshop onvolledig of onjuist zijn, dan kunnen Wij hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden.

3.3.             Eventuele klachten over onze Webshop kan U indienen op het volgend e-mailadres: info@stevenshout.be

 1. Intellectuele Eigendom

4.1.             De inhoud en vormgeving van deze Webshop is beschermd door intellectuele eigendomsrechten die toekomen aan Etablissementen Steven & Co NV, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, naburige rechten, databankrechten, tekeningen- en modellenrechten, merkenrechten, rechten op computerprogramma’s en knowhow.

4.2.             Zonder de voorafgaande toestemming van Etablissementen Stevens & Co NV mag U daarom de inhoud en vormgeving van deze Webshop niet kopiëren, bewerken, publiceren, exploiteren of op een andere manier gebruiken, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Elk oneigenlijk gebruik van de bovenvermelde rechten kwalificeert als een inbreuk.

4.3.             De Etablissementen Stevens & Co NV neemt technische beveiligingsmaatregelen om haar rechten en/of die van derde partijen op de Webshop en diens inhoud en vormgeving te beschermen. U mag deze maatregelen niet omzeilen, verwijderen of wijzigen, noch ervoor zorgen dat anderen dat kunnen doen.

 1. Persoonsgegevens

5.1.                  Bij het gebruik van de Webshop worden persoonsgegevens verwerkt. Wij verwijzen in dat verband naar onze privacy voorwaarden, beschikbaar op: www.stevenshout.be/nl/privacy-policy-cookie-restriction-mode

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

6.1.             Deze Gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht.

6.2.             Alle geschillen die zouden voortvloeien uit deze Gebruiksvoorwaarden, behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen.